Showing 1–32 of 37 results

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7104HGHI -F1

1.770.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7104HQHI-K1

2.600.000.00 

ĐẦU GHI HYBRID 4.0MP

DS-7104HQHI-K1

2.790.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7108HGHI -F1/N

2.250.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7108HQHI-K1

4.080.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7116HGHI -F1/N

3.790.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7116HQHI-K1

6.580.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7204HGHI-F1

1.850.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7204HQHI-K1

3.220.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7204HQHI-K1/P

4.830.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7208HGHI-F1/N

2.330.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7208HQHI-K2/P

7.780.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP

DS-7208HUHI-F1/S

4.830.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP

DS-7208HUHI-F1S

6.880.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP

DS-7208HUHI-F2/S

7.450.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7216HGHI-F1/N

3.840.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K1

8.150.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K2

9.150.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K2/P

12.440.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1

4.320.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1(B)

3.390.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1/4P

6.100.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7604NI-K1/4P(B)

5.080.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7608NI-K1(B)

3.730.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7608NI-K2/8P

10.500.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7616NI-K1(B)

4.320.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7616NI-K2

7.880.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7632NI-K2

10.080.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7716NI-K4

12.360.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7716NI-K4/16P

18.550.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG CAO CẤP

DS-7732NI-I4

22.440.000.00 

ĐẦU GHI NVR DÒNG K

DS-7732NI-K4

15.920.000.00