Showing all 4 results

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

ĐẦU ĐỌC THẺ GIGATA CR-10E

1.950.000.00 

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ OTEK

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ WTB MAG 1372

2.080.000.00 

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ OTEK

1.950.000.00 

ĐẦU ĐỌC THẺ CẢM ỨNG OTEK

MIFARE IDENTIV CLOUD 3700F

2.990.000.00