iPhone 5 đang xài mất nguồn chạm Vbatt

admin 1 tháng trước 3 lượt xem

Các cách để nhận biết iPhone 5 đang xài mất nguồn do main :

  1. Đang sử dụng bình thường sụp tối đen màn hình.
  2. Bấm đồng thời nút home + nút nguồn mà vẩn không lên.
  3. Cắm xạc cắm máy tính vẩn không lên.

IPHONE 5 ĐANG XÀI MẤT NGUỒN CHẠM VBATT CÁCH SỬA NHƯ SAU :

lượt thích