Showing all 24 results

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7104HGHI -F1

1.770.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7104HQHI-K1

2.600.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7108HGHI -F1/N

2.250.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7108HQHI-K1

4.080.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7116HGHI -F1/N

3.790.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7116HQHI-K1

6.580.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7204HGHI-F1

1.850.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7204HQHI-K1

3.220.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7204HUHI-K1

3.550.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7208HGHI-F1/N

2.330.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7208HQHI-K2/P

7.780.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP

DS-7208HUHI-F1S

6.880.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP

DS-7208HUHI-F2/S

7.450.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7208HUHI-K1

5.860.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7208HUHI-K1

6.880.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7208HUHI-K2

6.550.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7208HUHI-K2

7.880.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7208HUHI-K2/P

11.090.000.00 

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE (THẾ HỆ TURBO 3.0)

DS-7216HGHI-F1/N

3.840.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K1

8.150.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K2

9.150.000.00 

ĐẦU GHI TVI IP 3M H.265 PRO+

DS-7216HQHI-K2/P

12.440.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7216HUHI-K2

12.120.000.00 

ĐẦU GHI TVI 5MP H.256 PRO+

DS-7216HUHI-K2

15.100.000.00